Cele i zadania szkoły

Rozdział III

Cele i zadania szkoły

 

§ 8
 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów.

§ 9

Szkoła realizuje w szczególności następujące cele i zadania:

1. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka.
2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, a także świadectwa dojrzałości, poprzez zajęcia edukacyjne,  koła zainteresowań, obozy i wycieczki szkolne oraz pracę biblioteki szkolnej.
3. Zapewnia uczniom Technikum teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania wyuczonego zawodu oraz po zdaniu egzaminu, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
4. Umożliwia przyszłym absolwentom szkoły podjęcie decyzji dotyczącej dalszego kierunku kształcenia poprzez współpracę z wyższymi uczelniami, szkołami policealnymi i systematyczną współpracę z rodzicami.
5. Stwarza warunki do rozwijania zdolności, zainteresowań i predyspozycji na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych.
6. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez pracę pedagoga, wychowawcy i rodziców oraz współpracę z instytucjami i organizacjami opiekuńczymi, wychowawczymi oraz specjalistycznymi, świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności i ich potrzeb.

§ 10

Szkoła organizuje proces dydaktyczny zgodnie z odrębnymi przepisami dbając o realizację podstawy programowej i obowiązujących programów nauczania metodami dającymi jak najlepsze wyniki kształcenia.

§ 11

1. Szkoła pomaga uczniom w osiąganiu przez nich sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach. Szkoła promuje współzawodnictwo indywidualne i grupowe uczniów.
2. Szkoła stwarza uczniom szczególnie uzdolnionym warunki do realizacji indywidualnego toku nauki oraz realizacji indywidualnego programu nauki.

§ 12
 

1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii stosownie do deklaracji wyznaniowych uczniów i ich rodziców
2. Szkoła stwarza możliwość swobodnego wyboru przedmiotu : religii lub etyki.
3. Uczeń pełnoletni lub rodzice (prawni  opiekunowie) ucznia niepełnoletniego deklarują w formie pisemnej uczestnictwo w zajęciach religii lub etyki.
4. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach może nastąpić po zakończeniu semestru na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego.
5. Uczniowie nieobjęci nauką religii lub etyki, mają zapewnioną opiekę na terenie Szkoły, a jeżeli zajęcia te wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, zwalniani są do domu.

§ 13

Szkoła realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz z zakresu profilaktyki zagrożeń społecznych w oparciu o opracowany “Szkolny program wychowawczy” oraz “Szkolny program profilaktyki, które stanowią integralną część statutu.

§ 14

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. Organizuje spotkania indywidualne i zespołowe rodziców i nauczycieli, ustala formy współdziałania w procesie nauczania i wychowania.
2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w czasie wszelkich organizowanych przez siebie zajęć odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
3. Szkoła otacza szczególną opieką wszystkich uczniów, a uczniów z rodzin niepełnych, rozbitych, wielodzietnych, patologicznych traktuje w sposób wyjątkowy, współpracując w tym zakresie z samorządami, lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
4. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków losowych lub rodzinnych potrzebne są szczególne jej formy, jak:

 – nauczanie indywidualne – wg odrębnych zasad,
 – pomoc materialna w ramach możliwości finansowych Szkoły.
 
§ 15

Szkoła umożliwia uczniom i nauczycielom pełne i twórcze wykorzystywanie swej bazy, stale ją unowocześniając i modernizując.

§ 16

Szkoła współdziała z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji celów statutowych.

§ 17

Szkoła przygotowuje uczniów do aktywnego, samodzielnego uczestnictwa w życiu społecznym, między innymi poprzez rozwijanie samorządności uczniowskiej.
 

§ 18

1. Opieka nad uczniami przebywającymi w szkole organizowana jest podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, według następujących zasad:

1)   za bezpieczeństwo w czasie planowanych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych odpowiada prowadzący te zajęcia nauczyciel, opiekun lub instruktor,
2)   do organizacji zajęć pozalekcyjnych mogą być włączeni rodzice,
3)   jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się tam urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz powiadomić niezwłocznie Dyrektora.

2. Opieka nad uczniami poza terenem szkoły, w tym w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę , pełniona jest według następujących zasad:

1)   podczas zajęć poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, któremu powierzono oddział lub grupę,
2)   w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, któremu powierzono bezpieczeństwo uczniów (uczestników wycieczki). Za bezpieczeństwo odpowiada kierownik wycieczki wraz z opiekunami grup wycieczkowych.
3)   dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
–   ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
–   jest instruktorem harcerskim,
–   posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

3. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

1)   opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2)   opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
3)   zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
4)   zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
5)   określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
6)   nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
7)   organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
8)   dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
9)   dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
10)   dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

4. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
Opiekun w szczególności:

1)   sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
2)    współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
3)   sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4)   nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
5)   wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

5. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek określa “Regulamin wycieczek szkolnych”.
6. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia “Karty wycieczki”.
7. Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
8. W celu zapewnienia opieki nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych, bezpośrednio przed i po lekcjach, a także w czasie imprez i uroczystości szkolnych, organizowane są dyżury nauczycielskie według następujących zasad:

1)   nauczyciele pełniący dyżur mają obowiązek aktywnie reagować na wszelkie negatywne postawy uczniów stwarzające zagrożenie dla innych oraz kontrolować ich we wszystkich miejscach, w których przebywają (szatnie, sanitariaty itp.), a także prowadzić kontrolę obuwia zmiennego,
2)   nieobecność nauczyciela na dyżurze podlega odpowiedzialności określonej w kodeksie pracy,
3)   dyżury pełnią wszyscy nauczyciele (zwolnienia mogą nastąpić ze względu na stan zdrowia, m.in. kobiety w ciąży) wg ustalonego harmonogramu dyżurów opracowanego przez komisję i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły, 20 minut przed rozpoczęciem lekcji i w czasie przerw.
4)   nauczyciel dyżurujący ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów i bez uzasadnionej przyczyny żadnym wypadku nie może pozostawić grupy bez opieki, w razie niemożności pełnienia dyżuru zgłasza ten fakt dyrektorowi lub sam organizuje zastępstwo,
5)   w czasie imprez, uroczystości szkolnych, apeli itp. opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy klas lub nauczyciel mający zajęcia w danej klasie albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.


§ 19

1. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.
2. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów i pracowników np. niskie temperatury w pomieszczeniach, awarie, uszkodzenia obiektu itp. dyrektor może podjąć decyzję o okresowym zawieszeniu działalności szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

powrót>>