Małopolska Chmura Edukacyjna

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w obszarach ogólnych: biologia, geografia

Wartość całkowita projektu: 40 497,49 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 34 422,86 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 4 049,75 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w obszarze biologia
i geografia, wykorzystując interaktywną współpracę pomiędzy Zespołem Szkół w Rabce-Zdroju,
a uczelniami z województwa małopolskiego.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  • Prowadzenie zajęć on-line z biologii
  • Prowadzenie zajęć on-line z geografii

REZULTATY:           

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 32 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju nabędzie kompetencje kluczowe,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
    w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru biologia,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
    w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru geografia

OKRES REALIZACJI:

  • 03.09.2018 r. – 28.06.2019 r.