Centrum Kompetencji Zawodowych

W latach 2017 – 2021 Zespół Szkół w Rabce-Zdroju uczestniczy w realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami. Możliwy jest także zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych – np. w zakresie nauczania zawodów deficytowych w regionie. Wsparciem zostają dodatkowo objęte te projekty, które zakładają zwiększenie udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej, a także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego.

Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowyDeklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży elektryczno-elektronicznej (Technikum Informatyczne) w roku 2019

L.p. Forma wsparcia  Planowany termin realizacji  Termin rekrutacji  Regulamin
 Uwagi
1. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające i wyrównawcze:

  • Administracja systemami serwerowymi Windows i Linux
  • Projektant monter i administrator sieci komputerowych
  • Projektant i administrator stron internetowych z modułem SEO i e-marketingu
  • Programowanie aplikacji internetowych – zajęcia wyrównawcze
  • Doradztwo zawodowe
 kwiecień-lipiec  luty 2019    
2.  Kurs prawa jazdy kat. B  czerwiec-sierpień  maj/czerwiec 2019    
3. Staż zawodowy  lipiec-sierpień  maj/czerwiec 2019