Historia szkoły

II Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju rozpoczęło swoją działalność 1 września 1991 roku, jednak historia naszej Szkoły sięga odległych lat okresu przedwojennego. W tym czasie działało prywatne gimnazjum żeńskie, którego siedziba znajdowała się przy ulicy Słonecznej. Po zakończeniu wojny w 1945 roku w budynku dawnego gimnazjum otwarto Państwowe Seminarium Wychowawczyń Przedszkoli przekształcone następnie w Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli. Od roku 1957 Szkoła funkcjonowała pod nazwą Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, a od 1970 jako Studium Wychowania Przedszkolnego. W 1985 roku zmieniono nazwę Szkoły na Studium Nauczycielskie.

Studium było powszechnie znane w całym regionie Podhala ze względu na bardzo wysoki poziom kształcenia kadry pedagogicznej zatrudnianej w przedszkolach, sanatoriach i szkołach.

W 1991 roku nastąpiły daleko idące zmiany w oświacie, m.in. dokonano likwidacji szkół pedagogicznych, w wyniku czego Studium Nauczycielskie, którego korzenie i tradycje sięgają jeszcze wcześniejszego okresu, tj. okresu przedwojennego, zostało przekształcone w II Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju. Zmiana objęła także siedzibę Szkoły, która pierwotnie (przed prywatyzacją) mieściła się na ul. Słonecznej, obecnie znajduje się na ul. Tadeusza Kościuszki 9. W 2002 roku na bazie II Liceum Ogólnokształcącego utworzono Zespół Szkół, w skład którego wchodzą Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczne. Tych transformacji dokonała mgr Irena Jaworska, która pełni funkcję Dyrektora od początku istnienia Szkoły, tj. od 1991 roku.

W ciągu ponad 20 lat szkoła zmieniła swój wygląd. Troska o estetykę i nowoczesny wizerunek była i jest „oczkiem w głowie” Dyrektora. Dzięki Starostwu Powiatowemu i pozyskiwanym pozabudżetowym funduszom Szkoła przekształciła się z byłego szpitala dziecięcego we w pełni zmodernizowaną jednostkę oświatową, wyposażoną w sale i pomoce dydaktyczne, które pozwalają na prawidłowe realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego. Szkoła posiada pracownie przedmiotowe, m.in. pracownie informatyczne, pracownię biologiczną, pracownię chemiczną.

Nie bez znaczenia dla funkcjonowania Szkoły, tworzenia jej tradycji i historii, było nadanie imienia i sztandaru w roku 2008. Praca wychowawczo-dydaktyczna wokół patrona – ks. prof. Józefa Tischnera, zaowocowała większą integracją całej społeczności szkolnej i wszystkich jej podmiotów.

Szkoła w środowisku kilku okolicznych gmin i powiatów wypracowała sobie stałą wysoką pozycję, stąd też co roku ma bardzo dobry nabór. Wynika to z renomy, jaką osiągnęła, bowiem jednym z efektów kształcenia w naszej Szkole jest wysoka liczba absolwentów przyjętych na wyższe uczelnie na kierunki medyczne, techniczne i humanistyczne. Jest to wynik osiągnięty dzięki uczniom, rodzicom i kadrze pedagogicznej uczącej w Szkole oraz atmosferze, jaka w niej panuje.

Szkoła wiele uwagi poświęca wypracowaniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby i zainteresowania uczniów. Pozwala ona uczniom na odkrywanie własnych talentów, pasji i zamiłowań. Uczniowie uczestniczą, m.in. w Nocy Naukowców, w warsztatach i wycieczkach przedmiotowych, biorą udział w spotkaniach tematycznych na wyższych uczelniach. Szkoła umożliwia realizację podstawy programowej i rozszerzenia z matematyki, języka polskiego, języka obcego, historii, geografii, fizyki, chemii i biologii.

       Nasza placówka w sposób dynamiczny (teoretyczny i praktyczny) przygotowuje uczniów do dalszej nauki oraz do dorosłego życia. Nauczyciele II LO koncentrują się na przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego, dlatego też corocznie dokonują analizy wyników egzaminów, a wypracowane wnioski wdrażają do realizacji w latach następnych. Jesteśmy również szkołą bezpieczna, co ma duże znaczenie dla uczniów, rodziców i wszystkich pracowników.

       Warto zajrzeć na stronę internetową szkoły, by móc w pełni zobaczyć i ocenić efekty pracy dydaktycznej, której wynikiem jest, m.in. ilość finalistów i laureatów konkursów, olimpiad, w tym również międzynarodowych. Nie dziwi więc fakt, że nasi uczniowie byli stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz otrzymywali Nagrody Starosty.

       Szkoła w szerokiej gamie przeprowadzonych rankingów, na przestrzeni ostatnich lat, zajmuje czołowe miejsca.

       Dodatkowym atutem szkoły jest jej położenie. Jest najwyżej zlokalizowanym obiektem oświatowym w Rabce, posiada przepiękne widoki, m.in. na Gorce, Beskid Wyspowy, Beskid Żywiecki i Tatry.

       Taka jest historia naszej Szkoły, a jaka będzie jej przyszłość, to już zależy od Was.

Budynek Studium Nauczycielskiego przy ulicy Słonecznej

 


Powrót do szkoły po odbytej warcie 16.04.1967

Pożegnanie Pani Dyrektor Marii Holejko 10.10.1970

Przyjmowanie raportu przez komendanta obozu

Chór szkolny i zespół recytatorski na apelu szkolnym-maj 1977

Zachodni stok wzniesienia Bania z najwyżej położonym budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kościuszki
Budynek szkoły po remoncie w 2009 roku