Technikum Informatyczne wraz z II Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Rabce Zdroju.
Od roku szkolnego 2020/2021 Technikum będzie kształciło w dwóch zawodach:

  • technik informatyk
  • technik programista

Charakterystyka Szkoły
Technikum Informatyczne rozpoczęło działanie w 2005 roku i wchodzi w skład Zespołu Szkół , mieszczącego się przy ul. Kościuszki 9 w Rabce-Zdroju. Technikum  kształci w cyklu 5-letnim. W Technikum kształci się ponad 100 uczniów w pięciu oddziałach. Profil Technikum jest określony głównym kierunkiem kształcenia i specjalizacjami zawodowymi. Specjalizacje dostosowywane są odpowiednio do możliwości Szkoły i zapotrzebowania rynku pracy. Kandydaci do szkoły rekrutowani są głównie z terenu powiatu nowotarskiego, sporadycznie również z powiatu tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego oraz limanowskiego.

Od roku szkolnego 2020/2021 Technikum uruchamia nowy kierunek: Technik programista. Jest to odpowiedź na ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na programistów różnych języków i na różnym poziomie zaawansowania.

Działalność statutowa Szkoły
Do celów i zadań szkoły należy w szczególności umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa ukończenia szkoły.
Działania te realizowane są poprzez wyposażenie uczniów w wiedzę ogólną i zawodową oraz umiejętności związane z
określonym zawodem lub specjalnością, dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów, a także stwarzanie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej

Cele szkoły związane ze specyfiką zawodu Technik Informatyk i Technik Programista

Nauka w Technikum nieco różni się od nauki w Liceum: uczeń musi zdobyć wiedzę i umiejętności informatyczne niezbędne do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa ukończenia szkoły.

Aby osiągnąć założone cele Szkoła stawia sobie dodatkowe cele, będące równocześnie kluczowymi kierunkami rozwoju Technikum czyli tworzenie i unowocześnianie bazy dydaktycznej, związanej ze specyfiką kształcenia w zawodzie Technik Informatyk, w tym głównie stanowisk uczniowskich.
Obecnie w szkole funkcjonuje 5 nowoczesnych pracowni komputerowych. każda z nich wyposażona jest w sprzęt wysokiej klasy, umożliwiający komfortową pracę.

Projekty
Technikum Informatyczne uczestniczy w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. W ramach projektu został zakupiony sprzęt oraz zrealizowane kursy i szkolenia. Obecnie Szkoła uczestniczy również w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna oraz Centrum Kompetencji Zawodowych.