Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju

Zespół Szkół w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://lo2rabka.nowotarski.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-04
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-04
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Irena Jaworska
 • E-mail: lo2r@nowotarski.edu.pl
 • Telefon: +48 18 267 70 29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ prowadzący: Starosta Powiatu Nowotarskiego
 • Adres: ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
 • E-mail: powiat@nowotarski.pl
 • Telefon: +48 182 661 300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na rok budowy budynku brak jest zainstalowanych stałych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W obecnie zajmowanym przez szkołę budynku, do pomieszczeń na parterze oraz piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia