Geografowie na zajęciach terenowych z geologii

25 września 2018 r. w ramach współpracy II LO z Katedrą Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH na obszarze zrębu tektonicznego Krzemionek i w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka zostały przeprowadzone zajęcia terenowe z geologii. Celem zajęć było poznanie budowy geologicznej południowej części Bramy Krakowskiej oraz struktur tektonicznych występujących na tym obszarze. Krzemionki Podgórskie stanowią izolowany zrąb tektoniczny należący do południowowschodniej części monokliny śląsko-krakowskiej. Powstanie na tym terenie struktur tektonicznych nieciągłych jest wynikiem orogenezy alpejskiej, kiedy to ta część monokliny śląsko-krakowskiej pod wpływem nacisku nasuwających się Karpat rozpadła się szereg różnej wielkości rowów i zrębów tektonicznych. W obrębie zrębu znajduje się utworzony w nieczynnym kamieniołomie Rezerwat Przyrody Nieożywionej Bonarka, który jest jednym z najcenniejszych na terenie Polski i unikatowym w skali europejskiej obiektem geoturystycznym. Szczególnie interesująca jest odsłaniająca się w dnie kamieniołomu powierzchnia abrazyjna ścinająca stropową część wapieni górnojurajskich. Powierzchnia taka powstaje w trakcie licznych transgresji, czyli powolnego wkraczania morza na ląd zbudowany z twardych skał. Uzupełnieniem zajęć terenowych były wykłady na AGH poświęcone czasowi geologicznemu, wybranym metodom określania wieku skał, elementom mineralogii, petrografii i tektoniki. Zajęcia w odkrywce geologicznej jak i na uczelni prowadził dr inż. Piotr Strzeboński.

Zobacz zdjęcia