Konkurs fotograficzny „Organizm – makrofotografia”

Regulamin
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju.

2. Uczestnikami konkursu fotograficznego  mogą być uczniowie uczący się w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2013/2014.

3. Każdy z uczestników konkursu fotograficznego może zgłosić od jednego do pięciu zdjęć. Zdjęcie musi dotyczyć organizmów żywych /bakterie, rośliny, grzyby, protisty  lub z wierzęta,  z wyjątkiem człowieka/   i   ma  być  wykonane  na  terenie  Polski  w okresie  od 1 maja  2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

 

4. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych zdjęć, plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

5. Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie fotograficznym.

6. Zdjęcie ma mieć wymiary co najmniej 15×21 cm i dodatkowo zapisane w formacie JPG.

7. Zdjęcie /zdjęcia/ i zapis zdjęcia w formacie JPG na płycie CD/DVD należy złożyć w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju  do 5 września 2014 roku, w zamkniętej kopercie opisanej kodem składającym się z 8 dowolnych cyfr i liter. W drugiej zamkniętej kopercie opisanej tym samym kodem co koperta ze zdjęciami autor umieszcza swoje imię i nazwisko.

8. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę, by jego imię, nazwisko zostały umieszczone na liście wyników i/lub zostały wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

9. Uczestnik, który przystępuje do konkursu oświadcza, że: „Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie”.

10. Uczestnik udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez organizatora, na potrzeby konkursu fotograficznego, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką.

11. Uczestnik zwalnia organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z  tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 10 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

12. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do dnia 30 września 2014 roku.