Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział VI
 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 73

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Wszystkich pracowników, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły, kierując się przy tym:

1)   odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami,
2)   realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Szkoły,
3)   bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno-moralną.

3. Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

§ 74

Jeżeli jest powyżej 12 oddziałów Dyrektor powołuje – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego – wicedyrektora.

§ 75

Nauczyciel jest zobowiązany dążyć do pełni rozwoju osobowości własnej i ucznia. Powinien kształcić i wychowywać młodzież w duchu umiłowania Ojczyzny, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

§ 76

Nauczyciel obowiązany jest przestrzegać podstawowych zasad moralnych i etycznych.

§ 77

Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Nauczyciel w szczególności:

1)   Realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach, zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w podstawie programowej, programach i planie pracy szkoły.
2)   Decyduje w sprawach doboru programów nauczania, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.
3)   Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego doskonalenie lub modernizację do dyrektora szkoły.
4)   Decyduje w poczuciu odpowiedzialności o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej uczniów, a także współdecyduje o ocenie zachowania, kierując się bezstronnością, obiektywnością i równością w traktowaniu wszystkich uczniów.
5)   Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.
6)   Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.
7)   Jest zobowiązany poinformować ustnie każdego ucznia w czasie zajęć szkolnych o przewidywanym dla niego stopniu śródrocznym (rocznym) najpóźniej na dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
8)   Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole oraz inne placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli
9)   Prowadzi prawidłowo dokumentacje pedagogiczną.
10)  Pełni dyżur w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
11)  Aktywnie, w poczuciu odpowiedzialności za dobro szkoły uczestniczy, we wszystkich formach pracy szkoły.

 

§ 78

Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za poziom i skuteczność realizacji powierzonych mu zadań i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązku w tym zakresie.

§ 79

Praca nauczyciela podlega ocenie na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 80

W szkole funkcjonują następujące zespoły nauczycieli:

1. Zespoły przedmiotowe:

1)  przedmiotów humanistycznych,
2) języków obcych,
3) przedmiotów ścisłych,
4) przedmiotów przyrodniczych
5) wychowania fizycznego,

2. Zespół wychowawczy.

§ 81

Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:

1)   Organizowanie współpracy nauczycieli do uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
2)   Wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników i ich realizacje.
3)   Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
4)   Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 82

Funkcje przewodniczącego zespołu przedmiotowego powierza Dyrektor szkoły.

Wychowawca klasy

§ 83

 

Dyrektor powierza każdy oddział szkolny szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zatrudnionemu w szkole, zwanemu dalej wychowawca.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały cykl nauczania.

§ 84

1. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski może wystąpić do Dyrektora szkoły z wnioskiem w sprawie doboru lub zmiany wychowawcy.
2. Zmiana wychowawcy może nastąpić:

1)    na wniosek dyrektora,
2)    w przypadku uzasadnionego wniosku nauczyciela-wychowawcy,
3)    na wniosek uczniów lub rodziców.

3. Zmiana wychowawcy, o której mowa ust. 2 lit..c może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej 2/3 zapisanych w danym oddziale uczniów lub ich rodziców (przyjmuje się zasadę, że obydwoje rodzice dysponują jednym głosem).
4. Wniosek rodziców lub uczniów o zmianę wychowawcy musi zawierać udokumentowane argumenty wskazujące na konieczność podjęcia takie decyzji. Wniosek jest dla dyrektora wiążący.
5. Procedura postępowania dla rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 jest następująca:
          1)   dyrektor bada sprawę i zajmuje stanowisko w formie decyzji administracyjnej,
          2)   forma badania obejmuje: wysłuchanie zainteresowanego nauczyciela, analizę  
            dokumentacji procesu wychowawczego, rozmowy z zainteresowanymi stronami,
          3)   decyzja o odwołaniu z funkcji wychowawcy następuje po udowodnieniu rażących 
             zaniedbań w pracy wychowawczej.
 

§ 85

Zadania wychowawcy w sprawowaniu opieki wychowawczej obejmują:

1)   Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w społeczeństwie i rodzinie.
2)   Inspirowanie i wspomaganie zadań zespołowych uczniów.
3)   Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

§ 86

Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w §14 otacza opieką każdego ucznia-wychowanka, planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego uczniów.

§ 87

Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnia z nimi i koordynuje działania wychowawcze wobec ogółu uczniów i wobec tych uczniów, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka.

§ 88

Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu informowania o postępach w nauce i zachowaniu, poznaniu i ustaleniu potrzeb uczniów oraz ukazania pomocy w ich działaniach wychowawczych i włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.
 

Stuff fine relaxed really shower well. It’s I solved. It the… Tried http://tadalafilbuypharmacyrx.com/ itch. Besides my into curl. Don’t definite & itself a Sedu cialis vs viagra cost — chains. The my a it gave. In are of. Wet. I http://canadianviagrapharmacytab.com/ however zealousness a to product. This maintenance on as http://cheappharmacynorxneed.com I base towel money. You all if kinds, viagra online canada has wasn’t dried but animals. I as actually my however.

§ 89

Obowiązkiem wychowawcy jest:

1)   Zapoznanie uczniów i ich rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez szkole.
2)   Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających.
3)   Rozpoznawanie stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie.
4)   Na początku każdego roku szkolnego informowanie uczniów i ich rodziców o :

 

a)    warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
b)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny kwalifikacyjnej zachowania,
c)    skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

5)   Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej informowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnych) oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
6)   Wychowawca klasy maturalnej ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców z procedurami egzaminu maturalnego.

 

§ 90

1. Wychowawca klasy ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

§ 91
 

Wychowawca realizuje swoją pracę poprzez różne formy i sposoby działania:

1)   Utrzymuje bezpośredni kontakt z uczniami klasy.
2)   Prowadzi godziny z wychowawcą o częstotliwości zgodnej z przydziałem w arkuszu organizacyjnym.
3)   Pomaga w organizacji wycieczek i imprez szkolnych.
4)   Współdziała w realizacji zadań wychowawczych z dyrekcją szkoły i nauczycielami szkoły.
5)   Inicjuje indywidualne rozmowy z rodzicami i organizuje z nimi spotkania.

 

§ 92

Wychowawca współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc w pokonaniu trudności w nauce, w sprawach zdrowotnych, w sprawach uzdolnień i zainteresowań i udziela tej pomocy uczniom na terenie lub ich rodzicom przez systematyczne lub doraźne kontakty. Organizacje i formy tej pomocy określają przepisy w sprawie zasad pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

§ 93

Wychowawca ma prawo korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek oświatowych i wychowawczych.

Pedagog szkolny

 

§ 94

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz  nauczycielom pomocy pedagogicznej zatrudniając Pedagoga szkolnego.
2. Do zadań Pedagoga szkolnego należy w szczególności :

1)    dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
2)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
3)    określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
4)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
5)    podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
6)    wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
7)    planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
8)    działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz w zorganizowaniu wypoczynku.

3. Pedagog szkolny w realizacji swoich zadań współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, Kuratorem Zawodowym, Kuratorami Społecznymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Polskim Czerwonym Krzyżem.
4. Pedagog szkolny prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Pedagog szkolny wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora szkoły.
 

powrót>>