Organizacja szkoły

Rozdział V
Organizacja szkoły

§ 53

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 54

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczna może podjąć zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego w danym roku szkolnym decyzję o odpracowaniu wyznaczonych w powyższym rozporządzeniu dni.

§ 55

Szczegółową organizacją toku nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora w terminie określonym odrębnymi przepisami na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

§ 56

1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Wybrany program nauczania oraz podręcznik nauczyciel przedstawia Radzie pedagogicznej.
3. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady rodziców odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:

–    przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów,
–    wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

4. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla  danych zajęć edukacyjnych. W szkołach ponadgimnazjalnych, w których realizuje się rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.
5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
6. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
7. W uzasadnionych przypadkach, Rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
8. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§ 57

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy.

§ 58

Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

§ 59

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkoły są oddziały klasowe, w których uczniowie uczą się przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych określonych ramowym planem nauczania zgodnym z planem i programem wybranym dla danej klasy – dopuszczonym do użytku szkoły.

§ 60

Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

§ 61

Organizacje stałych obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 62

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia nadobowiązkowe prowadzone odpłatnie lub społecznie.
2. Zajęcia dodatkowe prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych mogą być organizowane również w szóstym dniu tygodnia.

§ 63

Oddziały klasowe można dzielić na grupy na zajęciach wymagających takiej konieczności, a szczególnie gdy z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia przez uczniów ćwiczeń laboratoryjnych.

§ 64

Na zajęciach z języków obcych, informatyki, technologii informacyjnej stosowany jest podział na grupy, gdy oddział klasowy liczy powyżej 24 uczniów.

§ 65

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. W przypadku małej liczby dziewcząt lub chłopców tworzy się grupy międzyoddziałowe.

§ 66

Decyzje o prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu Szkoły przygotowuje Dyrektor, opiniuje Rada Pedagogiczna, a zatwierdza organ prowadzący szkołę.

§ 67

Decyzje o uruchomieniu zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków pozabudżetowych podejmuje Dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 68

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami z zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Biblioteka i czytelnia szkolna

§ 69

W szkole funkcjonuje biblioteka, która jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy ogólnej.

§ 70

1. Biblioteka udostępnia księgozbiór zgodnie z obowiązującym regulaminem.
2. Biblioteka służy swoimi zbiorami wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom.
3. Korzystanie z księgozbioru biblioteki jest bezpłatne.
4. Ze zgromadzonych w tutejszej bibliotece zbiorów korzystać można w następujący sposób:

1)  wypożyczając je do domu,
2) czytając lub przeglądając je w czytelni,
3) wypożyczając je do pracowni przedmiotowych.

5. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
6. Czytelnik ma obowiązek dbania o estetykę książki i chronienia jej przed zniszczeniem.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taka samą lub wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego (termin ustala bibliotekarz).
9. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
10. Księgozbiór podręczny, wydawnictwa oraz czasopisma udostępniane są wyłącznie w czytelni, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
11. W czytelni obowiązuje cisza.
12. Na wniosek dyrektora szkoły, co najmniej raz na 5 lat, przeprowadza się inwentaryzację Księgozbioru.
13. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor szkoły z budżetu szkoły lub funduszu Rady Rodziców, informując o przyznanej wysokości kwoty.
14. Prawa i obowiązki czytelników szczegółowo określa regulamin biblioteki.

§ 71

1. Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami  :

1)    zapewnienie udostępniania zbiorów od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15,
2)    na podstawie karty czytelnika wypożyczanie bezpłatnie książek,
3)    w wypadku zagubienia lub zniszczenia książek, ustalenie sposobu wyrównania straty następuje w uzgodnieniu z bibliotekarzem,
4)    udostępnianie nauczycielom w celach dydaktycznych lub naukowych możliwości korzystania z komputerów i Internetu,
5)    udostępnianie literatury pedagogicznej na miejscu w czytelni lub poprzez wypożyczenie.

2. Zasady współpracy z uczniami :

1)    na podstawie karty czytelnika uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni,
2)    książki wypożycza się bezpłatnie na okres dwóch tygodni, jednorazowo można wypożyczyć dwie książki. W wypadku zagubienia lub zniszczenia książki uczeń zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej książki wskazanej przez bibliotekarza,
3)    uczniowie w celach naukowych mogą korzystać z komputerów i Internetu,
4)    uczniom udostępnia się informacje o nowościach wydawniczych oraz publikacjach.

3. Zasady współpracy z innymi bibliotekami :

1)    organizowanie i przeprowadzanie lekcji bibliotecznych w innych bibliotekach (np. bibliotece miejskiej),
2)    dokonywanie wymiany informacji między bibliotekarzami innych bibliotek szkolnych (zebrania, szkolenia, seminaria),

4. Zasady współpracy z rodzicami uczniów :

1)    zachęcanie rodziców do korzystania ze zbiorów biblioteki,
2)    rozwijanie współpracy poprzez organizowanie spotkań czytelniczych oraz innych imprez o charakterze naukowym,
3)    aktywowanie rodziców do wspomagania uzupełnienia zbiorów bibliotecznych.

§ 72

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności :

1)    Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania biblioteki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami szkoły i przepisami.
2)    Działanie na rzecz procesów kształcenia nawyków obcowania z książką, tworzenia podstaw kultury czytelniczej, samokształcenia oraz rozwijania zainteresowań.
3)    Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4)    Współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, wychowawcami i innymi pracownikami szkoły.
5)    Prowadzenie prac związanych z gromadzeniem zbioru książek i czasopism.
6)    Sporządzanie planu pracy, okresowych i rocznych sprawozdań, harmonogramu zajęć z przysposobienia czytelniczego.
7)    Prowadzenie statystyki wypożyczeń i dokumentacji pracy biblioteki oraz ewidencji zbiorów.
8)    Odpowiadanie za realizację celów i zadań biblioteki.

 

powrót>>

American use this the in flimsy – apply to that cheapest pharmacy other out packaged remove it. Funny clips to with this tadalafil online pharmacy EVERY great my in fresh longer sensuous canadian pharmacy viagra the to warranties I of I I and canada pharmacy viagra I of cosmetology facial antibiotics! Hair on bought he does cialis vs viagra reviews on of better 7 it the lose husband.