Regulamin Samorządu Szkolnego

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
 ZESPOŁU SZKÓŁ W RABCE – ZDROJU

Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Rabce – Zdroju (zwany dalej: Samorządem)

stanowi formę organizacji społeczności uczniowskiej, której
działania oparte są na założeniach niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział I.
Art. 1.
§1
Cele Samorządu

1.    Kształtowanie zasad współdziałania i współodpowiedzialności społeczności szkolnej.
2.    Podejmowanie inicjatyw służących realizacji oczekiwań uczniowskich.
3.    Rozwijanie demokratycznych form i zasad współżycia.
4.    Reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji i pracowników szkoły.

§2
Zadania Samorządu

1.    Propagowanie prawa szkolnego.
2.    Pełnienie roli reprezentanta interesów ogółu społeczności uczniowskiej w stosunku  do Rady Pedagogicznej i innych statutowych organów Szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców). Reprezentowanie interesów poszczególnych uczniów.
3.    Współdziałanie z wymienionymi organami w celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków do nauki.
4.    Inspirowanie zainteresowań pozalekcyjnych: kulturalnych, sportowych, artystycznych, naukowych itp.
5.    Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie Szkoły, dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji poprzez m. in.: wystawianie delegacji na uroczystości wewnątrz i poza szkołą.

§3
Uprawnienia Samorządu

1.    Przedstawianie propozycji do planu rozwoju Szkoły i planu dydaktyczno-wychowawczego.
2.    Wyrażanie pisemnych opinii dotyczących problemów młodzieży w stosunku  do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.
3.    Udział, z głosem doradczym, w otwartej części posiedzeń Rady Pedagogicznej. Doroczne przedstawianie sprawozdania z działalności Samorządu.
4.    Udzielanie poręczeń za uczniów w celu zawieszenia określonej kary, wnioskowanie  o przydzielanie nagród uczniom szczególnie wyróżniającym się pracą społeczną.
5.    Organizowanie wyborów Zarządu Samorządu.
6.    Pozyskiwanie i dysponowanie funduszy Samorządu.
7.    Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych dla uczniów Zespołu Szkół.
8.    Losowanie „szczęśliwego numerka”.
9.    Dysponowanie gazetką samorządową.

Rozdział II.
Art. 1.
§1
Struktura i organy Samorządu

1.    Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie w oparciu o samorządy klasowe  oraz Radę i Zarząd Samorządu.
2.    Samorządy klasowe (tzw. trójki klasowe) reprezentują interesy każdej klasy w ramach Rady Samorządu. 
3.    Nowy Samorząd rozpoczyna swoją pracę po zaprzysiężeniu i rozliczeniu zadań przez ustępujący Zarząd, jednak nie później niż do końca miesiąca października.
4.    Zebrania Rady i Zarządu są protokołowane przez sekretarza i odbywają się raz  w tygodniu, w terminie ustalonym przez Zarząd.
5.    Powołuje się Opiekuna Samorządu. Wyboru opiekuna dokonują samorządy klasowe na okres dwóch lat.

Art. 2
§2
Rada Samorządu

1.    Władzę uchwałodawczą w ramach Samorządu sprawuje Rada Samorządu (zwana dalej: Radą).

2.     Radę stanowią przedstawiciele trójek klasowych na wspólnym zebraniu z Zarządem   i w obecności Opiekuna Samorządu.
3.    Rada wybierana jest na jednoroczne kadencje.
4.    Członków Rady prezentują samorządy klasowe na wniosek Przewodniczącego  w porozumieniu z Opiekunem Samorządu nie później niż do końca października.
5.    Utratę członkostwa określa Art. 5.
6.    Obowiązkiem Członków Rady jest uczęszczanie na posiedzenia Samorządu oraz pomoc w wykonywaniu przedsięwzięć zaplanowanych przez Samorząd.
7.    Zadaniem Rady jest przedstawianie propozycji działań Zarządowi oraz pomoc w ich wykonaniu.
8.    Rada ma prawo do wydawania uchwał podjętych większością głosów uzyskujących ważność po zatwierdzeniu ich przez Opiekuna Samorządu i Przewodniczącego. 
9.    Rada ma prawo do uzgadniania z Przewodniczącym i innymi członkami Zarządu planu ich działania.
§2
Referendum szkolne
1.    W sprawach o szczególnym znaczeniu dla szkoły może być przeprowadzone referendum ogólnoszkolne.
2.    Referendum ogólnoszkolne ma prawo zarządzić Przewodniczący.
3.    Jeżeli w referendum wzięła udział więcej niż połowa uczniów, wynik referendum jest wiążący.  

Art. 3.
§1
Zarząd Samorządu

1.    Władzą wykonawczą Samorządu jest Zarząd, wybierany w wyborach pośrednich           na okres jednego roku przez delegatów z wszystkich klas (1 z każdej klasy). Wybory odbywają się w miesiącu październiku. W ściśle uzasadnionych przypadkach stanowisko Przewodniczącego Samorządu może zostać utrzymane za zgodą Zarządu i Rady.
2.    W skład Zarządu wchodzą : Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik  i Sekretarz.
3.    Członkowie Zarządu są zobowiązani do brania udziału w cotygodniowych zebraniach.
4.    Zarząd wybiera osoby odpowiedzialne za losowanie „szczęśliwego numerka”.
§2
Przewodniczący Samorządu
1.    Przewodniczący jest głównym przedstawicielem Samorządu.
2.    Jeżeli Przewodniczący w uzasadnionych przypadkach nie może chwilowo pełnić swojej funkcji, zawiadamia o tym Zarząd oraz Opiekuna Samorządu i przekazuje swoje obowiązki Zastępcy.
3.    Przewodniczący ma obowiązek brania aktywnego udziału w pracach Samorządu  oraz dbania o jego dobro i interesy.
4.    Kadencja Przewodniczącego może zostać skrócona w trybie i w przypadkach określonych przez Art. 5.
5.    Przewodniczący reprezentuje Samorząd w stosunkach zewnętrznych, poprzez udział  w uroczystościach pozaszkolnych, współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Rabki – Zdrój oraz współpracę z Samorządami innych szkół.
6.    W zakresie stosunków zewnętrznych Przewodniczący ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących Samorządu po wcześniejszym porozumieniu się z Radą i Opiekunem Samorządu.
7.    Przewodniczący reprezentuje Samorząd przed Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym.
8.    Przewodniczący ma prawo do wnioskowania u Dyrekcji o zmianę bądź złagodzenie kary zastosowanej wobec ucznia na wniosek jego samego. 
9.    Przewodniczący na prawo do zatwierdzenia uchwał Rady oraz ich inicjowania.
10.    Przewodniczący ma prawo do wykluczenia Członka Samorządu z Rady bądź z Zarządu w przypadkach określonych w Art. 5.

§3
Zastępca Przewodniczącego

1.    Zastępca Przewodniczącego zastępuje go podczas jego nieobecności w zakresie kompetencji przewidzianych w §2.
2.    Zastępca jest zobowiązany do aktywnego udziału w pracach Samorządu.
3.    Zastępca jest głównym pomocnikiem Przewodniczącego podczas wykonywania jego obowiązków.
4.   Zastępca może zostać upoważniony przez Przewodniczącego do wykonania zadania mieszczącego się w kompetencjach Przewodniczącego.

 

§4
Skarbnik Samorządu

1.    Skarbnik Samorządu jest odpowiedzialny za prowadzenie finansów Samorządu.
2.    Skarbnik jest zobowiązany do wykonywania rzetelnie swoich obowiązków, przedstawiania sprawozdania z operacji finansowych i rozliczenia na wniosek Rady, Członka Zarządu, bądź Opiekuna Samorządu. 
3.    Skarbnik jest upoważniony do dokonywania operacji finansowych w ramach podjętych przez Radę uchwał.

§5
Sekretarz Samorządu

1.    Sekretarz Samorządu jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji Samorządu         w postaci sprawozdań z zebrań, protokołów imprez organizowanych przez Samorząd oraz protokołów semestralnych i końcowo rocznych oraz prowadzenie gazetki samorządowej.
2.    Sekretarz przygotowuje Plan Pracy Samorządu zatwierdzany tak jak uchwała Rady  nie później niż do końca października. 
3.    Sekretarz jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków  i przedstawiania prowadzonej przez siebie dokumentacji na prośbę Rady, Członków Zarządu i Opiekuna samorządu.

Art. 4.
§1
Opiekun Samorządu

1.    Opiekun Samorządu odpowiedzialny jest za pomoc, doradztwo oraz kontrolę funkcjonowania i prac Samorządu.
2.    Opiekun jest gwarantem przestrzegania Statutu Samorządu i Statutu Szkoły przez Członków Zarządu i Rady.
3.    Opiekun dokonuje usunięcia Przewodniczącego z zajmowanego stanowiska  w przypadkach określonych w Art. 5.

Art. 5.
§1
Utrata członkostwa

1.    Członkowie Zarządu i Rady tracą swoje funkcje na skutek:
–    nieprzestrzegania Regulaminu Samorządu bądź Statutu Szkoły,
–    otrzymania kary w postaci nagany bądź skreślenia z listy uczniów,
–     przeniesienia się do innej szkoły poza Zespołem Szkół w Rabce – Zdroju,
–    trzykrotnej nieuzasadnionej nieobecności na zebraniach Samorządu,
–    samodzielnego zrzeknięcia się pełnionej funkcji.
2.    Wykluczenia Członka z Zarządu (poza Przewodniczącym) lub Rady dokonuje Przewodniczący. 
3.    Usunięcia Przewodniczącego z zajmowanego stanowiska zgodnie z punktem 1 dokonuje Opiekun Samorządu.
4.    Wykluczany Członek Zarządu bądź Rady musi zostać o tym poinformowany najpóźniej w dniu usunięcia go ze stanowiska.
5.    Wykluczanemu Członkowi Zarządu lub Rady przysługuje prawo do usprawiedliwienia się przed organem odpowiedzialnym za jego usuniecie z pełnionej funkcji.
6.    Z chwilą usunięcia Członka Zarządu bądź Rady z pełnionej przez niego funkcji traci on wszelkie prawa, kompetencje i obowiązki wynikające z pełnionej przezeń funkcji.

Rozdział III.
Art. 1.
§1
Fundusze Samorządu

1.    Samorząd może posiadać własne fundusze, służące finansowaniu jego działalności.
2.    Funduszami Samorządu zarządza Zarząd. Księgę wpływów i wydatków prowadzi jego Skarbnik.
3.    Rozliczenie funduszy następuje pod koniec każdego semestru nauki wobec zebrania Rady Samorządu, w obecności Opiekuna.
4.    Środki finansowe Samorządu znajdują się w depozycie Kasy Szkoły.
5.    Fundusze mogą być pozyskiwane:
– z organizacji imprez (dyskoteki, bale, licytacje, aukcje itp.),
– z darowizn,
– z innych, udokumentowanych prawnie źródeł.
6.    Fundusze Samorządu wydatkowane m. in. na:
– organizację imprez ogólnoszkolnych,
– zakup kwiatów na uroczystości szkolne,
– pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej,
– uzupełnianie wyposażenia szkoły,
– inne uzasadnione cele.
7.    W sytuacji nieprawidłowości finansowych odpowiedzialność materialną ponosi Zarząd.

§2
Ustalenia końcowe

1.    Niniejszy Regulamin uchwalany wg zasady jednomyślności na drodze uchwały. Ewentualne zmiany mogą być wprowadzane na drodze uchwały. Prawo zgłaszania zmian mają: samorządy klasowe i Zarząd.
2.    Osobą odpowiedzialną za zapoznanie uczniów z treścią niniejszego Regulaminu wyznacza się Przewodniczącego.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Zarząd podejmuje działania po zasięgnięciu opinii Opiekuna i przegłosowaniu przez Radę Samorządu.
4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.