Technikum Informatyczne

Technikum Informatyczne w Rabce Zdroju jest jedną z czterech  szkół w powiecie nowotarskim kształcących na kierunku Technik Informatyk. Technikum Informatyczne funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Rabce Zdroju.

Charakterystyka Szkoły
Technikum Informatyczne rozpoczęło działanie w 2005 roku i wchodzi w skład Zespołu Szkół , mieszczącego się przy ul. Kościuszki 9 w Rabce-Zdroju. Technikum  kształci w cyklu czteroletnim (od roku 2019 w cyklu 5-letnim). W Technikum kształci się ponad 100 uczniów w czterech oddziałach. Profil Technikum jest określony głównym kierunkiem kształcenia i specjalizacjami zawodowymi. Specjalizacje dostosowywane są odpowiednio do możliwości Szkoły i zapotrzebowania rynku pracy. Kandydaci do szkoły rekrutowani są głównie z terenu powiatu nowotarskiego, sporadycznie również z powiatu tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego oraz limanowskiego.

Działalność statutowa Szkoły
Do celów i zadań szkoły należy w szczególności umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa ukończenia szkoły.
Działania te realizowane są poprzez wyposażenie uczniów w wiedzę ogólną i zawodową oraz umiejętności związane z
określonym zawodem lub specjalnością, dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów, a także stwarzanie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej

Cele szkoły związane ze specyfiką zawodu Technik Informatyk
W związku z kształceniem w Technikum Informatycznym dla Młodzieży uczniów, którzy po ukończeniu szkoły powinni być dobrze wykwalifikowanymi pracownikami szkoła stawia sobie dodatkowe cele, będące równocześnie kluczowymi kierunkami rozwoju Technikum czyli tworzenie i unowocześnianie bazy dydaktycznej, związanej ze specyfiką kształcenia w zawodzie Technik Informatyk, w tym głównie stanowisk uczniowskich.
Cel ten jest kluczowy, jeśli mają zostać spełnione założenia o bardzo dobrym przygotowaniu młodzieży do pracy jako technik informatyk. Ponieważ doposażenie i unowocześnianie pracowni komputerowym jest stosunkowo kosztowną inwestycją dlatego szkoła będzie się starała uzyskiwać dofinansowanie z funduszy europejskich lub przystępować do programów edukacyjnych, w ramach których przewidziane jest m.in. doposażenie stanowisk uczniowskich w sprzęt.

Projekty
Technikum Informatyczne uczestniczy w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. W ramach projektu został zakupiony sprzęt oraz zrealizowane kursy i szkolenia. Obecnie Szkoła uczestniczy również w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna oraz Centrum Kompetencji Zawodowych.

Mocną stroną Technikum Informatycznego  jest wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego. W rankingu Perspektywy Nasze technikum uplasowało się na piątym miejscu w województwie Małopolskim, wcześniej regularnie plasowało się na podium zdobywając m.in. Srebrną i Brązową Tarczę. Mocną stroną Szkoły jest również współpraca ze środowiskiem biznesu w obszarze IT, zarówno lokalnym jak i regionalnym i makroregionalnym.