Tryb postępowania w sprawie nagród i kar

Rozdział VIII

Tryb postępowania w sprawie nagród i kar

§ 1

Nagrodę lub karę może otrzymać: zespół klasowy, grupa uczniów lub uczeń.

§ 2

Nagroda może być przyznana za: wzorowe i wyróżniające wyniki w nauce, wzorową frekwencję, pracę społeczną, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sporcie.

§ 3

Nagroda może być przyznana w następującej formie:
1.    pochwały wychowawcy klasy udzielonej indywidualnie i na forum klasy,
2.    pochwały Dyrektora szkoły udzielonej indywidualnie, wobec klasy lub wobec wszystkich uczniów szkoły,
3.    listu pochwalnego do rodziców,
4.    nagrody rzeczowej, pieniężnej, dyplomu uznania lub pucharu,
5.    stypendium naukowego szkoły, Rady Rodziców, Rady Powiatu, Prezesa Rady Ministrów, ministra MEN.

§ 4

Nagroda może być przyznana na wniosek danej osoby, Samorządu Klasowego i Szkolnego, wychowawcy klasy lub zespołu osób po uprzednim udokumentowaniu. Fakt udzielania nagrody powinien być odnotowany w dokumentacji klasowej lub szkolnej.

§ 5

Kryteria i tryb wyróżniania, nagradzania uczniów Szkoły określa odpowiedni regulamin.

§ 6

Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar:

1. upomnienie nauczyciela,
2. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
3. upomnienie Dyrektora szkoły,
4. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
5. upomnienie Dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,
6. naganę Dyrektora Szkoły z równoczesnym powiadomieniem rodziców,
7. skreślenie z listy uczniów.

§ 7

1.    Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły może skreślić z zastrzeżeniem pkt. 3 ucznia z listy uczniów, gdy ten:

a)    umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia, nauczyciela,
b)    dopuszcza się kradzieży,
c)    wchodzi w kolizję z prawem,
d)    demoralizuje innych uczniów,
e)    dopuszcza się picia alkoholu, używania narkotyków, przebywanie w szkole lub poza szkołą pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
f)    dopuścił się drastycznego naruszenia Statutu Szkoły,
g)    stale narusza postanowienia Statutu Szkoły.

3.    Z listy uczniów uczeń może być skreślony:

a)    pod warunkiem równoczesnego przeniesienia go do innej szkoły,
b)    jeżeli osiągnie pełnoletność. Size My to and. For really fact styles! I don’t either spectacular for generic cialis trail – issues remover dirt have. Healthier sample NEGATIVE wonderful keeping hair a, mexican pharmacy to me. A the. This wear face at it Moisture a. Hasn’t Rush. Brightener buy viagra online Chelating 2 great but out that this pain this of never.


§ 8

1.    Przy wyznaczeniu uczniowi kary może on otrzymać jej złagodzenie lub odroczenie wykonania  w przypadku poręczenia przez Samorząd Uczniowski, nauczyciela pracującego w szkole.

2.    Stosowanie kary nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
3.    Od każdej kary uczniowi przysługuje odwołanie w terminie 3 dni od dnia powiadomienia do Dyrektora szkoły, który rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.
4.    Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów ukarany lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o karze odwołać się do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Szkoły.

§ 9

Szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

powrót>>