Uczniowie szkoły

Rozdział VII
Uczniowie szkoły
(prawa i obowiązki, nagrody i kary)

 

§ 95

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie gimnazjum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej.

§ 96

Podbudowę programową szkoły stanowi 3-letnie gimnazjum.

§ 97

Kandydat przyjęty do Szkoły pozostaje uczniem do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym ukończy 21 lat.

 

§ 98

1. Uczeń ma obowiązek:

1)   przestrzegania postanowień zawartych w statucie, obowiązujących regulaminach oraz innych dokumentach normujących życie szkoły,
2)   uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
3)   terminowego wykonywania zadań domowych,
4)   przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz właściwego zwracania się do nich,
5)   odpowiedzialności za własne zdrowie, życie, higienę oraz rozwój,  wystrzegania się szkodliwych nałogów,
6)   przychodzenia do szkoły schludnie i estetycznie ubranym,
7)   dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i otoczeniu,
8)   dbania o honor i tradycje Szkoły,
9)   godnego reprezentowania i promowania Szkoły na zewnątrz,
10) sumiennego wywiązywanie się z przydzielonych zadań, m.in. dyżurów klasowych i szkolnych,
11) uczyć się systematycznie, rozwijać swoje umiejętności oraz starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny swojego zachowania,
12) nie stosować przemocy, dbać o kulturę słowa w szkole i poza szkołą, by sposób bycia nie naruszał godności własnej i godności innych, przestrzegać na terenie szkoły zasad BHP, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz regulaminu pracowni,
13) systematycznie informować rodziców o bieżących ocenach i postępach w nauce,
14) dbać o mienie szkolne, własne i innych,
okazywać szacunek każdemu człowiekowi, postępować uczciwie, reagować na zło, współtworzyć dobrą atmosferę w klasie i szkole,
15) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców, poleceniom nauczycieli i wychowawcy oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
16) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
17) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
18) dbania o godne zachowanie się poza szkołą,
19) dbania o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią.

 

§ 99

 

1. Uczeń ma prawo:

 

1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
3) znać plan nauczania i programy nauczania z poszczególnych przedmiotów,
4) znać wymagania edukacyjne na kolejne stopnie szkolne z poszczególnych przedmiotów i na ocenę zachowania,
5) na swoja prośbę lub prośbę rodziców otrzymać uzasadnienie oceny zachowania lub z poszczególnych przedmiotów,
6) oczekiwać opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w szkole zapewniających bezpośrednio ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej, bądź fizycznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,
7) swobodnie wyrażać myśli i przekonania dotyczące życia szkoły, a także wyrażać myśli i przekonania światopoglądowe i religijne, jeżeli nie naruszą tym dóbr innych osób,
8) korzystać z nauki religii lub etyki,
9) korzystać z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i biblioteki zgodnie z przyjętymi regulaminami,
10) wpływać na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole,
11) dokonywać wyboru kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
12) realizować indywidualny tok lub program nauki,
13) uzyskiwać dodatkową pomoc w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem,
14) reprezentować szkołę na zewnątrz,
15)zachowania prywatności i dyskrecji w jego sprawach osobistych,

 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do Dyrektora szkoły, który ma obowiązek rozpatrzenia jej w ciągu 14 dni.

 

3. W przypadku powstania sporu dotyczącego naruszenia praw ucznia lub nieprzestrzegania statutu szkoły, uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do :

 

1)  wychowawcy klasy,
2)  pedagoga szkolnego,
3)  samorządu uczniowskiego,
4)  dyrektora szkoły,
5)  rady rodziców,
6)  wizytatora sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Spory pomiędzy uczniem (uczniami) a nauczycielem rozstrzyga w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a następnie Dyrektor Szkoły.
5. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia. Skargę składa się do Dyrektora szkoły.
6. Skarga powinna być uzasadniona i wskazywać, które z  praw zawartych w statucie lub „Konwencji o prawach dziecka” zostało naruszone.
7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do instancji wyższych (np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący) po wyczerpaniu możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły.

 

§ 100

1. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może w miarę sytuacji finansowej szkoły korzystać z doraźnej pomocy, na zasadach:

1) o pomoc materialną może wystąpić uczeń, rodzic, wychowawca klasy, Samorząd Klasowy, Samorząd Uczniowski.
2)pomoc materialną przyznaje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

2. Środki na wspieranie uczniów mogą pochodzić z budżetu szkoły, budżetu środków specjalnych i funduszu Rady Rodziców, dotacji MEN i innych.

§ 101

1.  W trakcie uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje noszenie stroju galowego w kolorze białym, czarnym lub granatowym oraz odpowiednie do stroju obuwie. Strojem galowym dla dziewcząt jest biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie, ewentualnie żakiet. Strojem galowym dla chłopców jest biała koszula z długim lub krótkich rękawem, czarne lub granatowe spodnie albo garnitur.
2.  Na zajęciach edukacyjnych w szkole obowiązuje ucznia noszenie stroju szkolnego w kolorze białym, czarnym, granatowym, niebieskim, zielonym, brązowym, popielatym lub beżowym, bez odcieni jaskrawych.
3.  Strój szkolny i galowy dla dziewcząt ma zakrywać dekolt, pas, brzuch, biodra i ramiona. Spodnie długie lub spódnica, której długość jest nie krótsza niż 2 cm powyżej kolana.
4.  Strój szkolny dla chłopców zakrywa tors i ramiona, spodnie długie lub o długości nogawek poniżej kolana.
5.  Uczniów obowiązuje zakaz noszenia ekstrawaganckich fryzur i ozdób. Dla dziewcząt dozwolony jest delikatny makijaż.
 

§ 102

1.  W czasie zajęć edukacyjnych uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego. Urządzenia te mają być wyłączone i schowane. W przypadku nieprzestrzegania wymienionego zakazu – telefon komórkowy lub inne urządzenie elektronicznie zostanie odebrane uczniowi i przekazane Dyrektorowi szkoły, gdzie rodzic ucznia /opiekun prawny/ będzie mógł je odebrać.
2.  Na terenie szkoły, z wyjątkiem uroczystości klasowych, szkolnych, obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania lub fotografowania  przez uczniów. W wyjątkowych  sytuacjach zgodę na nagrywanie lub fotografowanie udziela Dyrektor szkoły.

§ 103

1. Nagrodę lub karę może otrzymać: zespół klasowy, grupa uczniów lub uczeń.
2. Nagroda może być przyznana za: wzorowe i wyróżniające wyniki w nauce, wzorową frekwencję, pracę społeczną, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sporcie.

3. Nagroda może być przyznana w następującej formie:

1)   pochwały wychowawcy klasy udzielonej indywidualnie i na forum klasy,
2)   pochwały Dyrektora szkoły udzielonej indywidualnie, wobec klasy lub wobec wszystkich uczniów szkoły,
3)   listu pochwalnego do rodziców,
4)   nagrody rzeczowej, pieniężnej, dyplomu uznania lub pucharu,
5)   stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, stypendium ufundowane przez Radę Rodziców, Radę Powiatu,
6)   warunkiem uzyskania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe jest posiadanie przez ucznia co najmniej dobrej oceny z zachowania.

4. Nagroda może być przyznana na wniosek danej osoby, Samorządu Klasowego i Szkolnego, wychowawcy klasy lub zespołu osób po uprzednim udokumentowaniu. Fakt udzielania nagrody powinien być odnotowany w dokumentacji klasowej lub szkolnej.

5. Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar:

1)   upomnienie nauczyciela,
2)   upomnienie wychowawcy wobec klasy,
3)   upomnienie Dyrektora szkoły,
4)   zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
5)   upomnienie Dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,
6)   naganę Dyrektora Szkoły z równoczesnym powiadomieniem rodziców,
7)   skreślenie z listy uczniów.

6.  Przy stosowaniu kar nie musi być zachowana powyższa kolejność.
7. Każda z wymienionych wyżej kar może zostać zawieszona na prośbę i poręczenie wychowawcy, rodziców lub samorządu uczniowskiego. Pisemną prośbę o zawieszenie kary należy złożyć Dyrektorowi Szkoły w ciągu trzech dni od daty jej nałożenia.
8. Kara może ulec zmniejszeniu lub anulowaniu na wniosek Dyrektora, wychowawcy lub samorządu uczniowskiego. Decyzja w tej sprawie zostaje odnotowana w dokumentacji ucznia.
9. Zastosowanie kary nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
9. Od powyższych kar przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od daty powiadomienia.
10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.

§ 104

1.  Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
2.  Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.
3.  Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach :

1)    lekceważenia lub w sposób nagminny naruszania przepisów statutu, a podejmowane przez szkołę działania i zastosowane środki dyscyplinujące nie przyniosły pożądanych efektów,
2)    notorycznego i nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć szkolnych (okres nieobecności nieusprawiedliwionej wynosi ponad 100 godzin),
3)    ujawnia lekceważący lub wulgarny stosunek do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły,
4)    zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów i pracowników szkoły,
5)    umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosowanie wobec uczniów przemocy fizycznej lub psychicznej,
6)    jawnego propagowania w szkole lub poza nią, sprzecznego z założeniami wychowawczymi szkoły stylu życia
7)    dopuszcza się kradzieży,
8)    dopuszcza się aktów wandalizmu,
9)    dopuszcza się picia alkoholu, używania narkotyków, przebywanie w szkole lub poza szkołą pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
10)  dopuszcza się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej,

4.  Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić :

1)    Dyrektor,
2)    wychowawca,
3)    każdy członek Rady Pedagogicznej.

5. Od decyzji Dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów, ukarany uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego także jego rodzice mogą w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze, odwołać się do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora szkoły.
6. Szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
 

powrót>>