Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

8 listopada 2018 r. uczniowie klas II a i II b, będący uczestnikami projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w obszarach ogólnych biologia, geografia”, brali udział w zajęciach w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem zajęć z geologii było zapoznanie się ze zwierzętami i roślinami zamieszkującymi wybrane ekosystemy od ediakaru w prekambrze przez kolejne okresy geologiczne po neogen oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czemu zawdzięczamy istnienie skamieniałości roślin i zwierząt. Uzupełnieniem wykładu i ćwiczeń na UJ była obserwacja w Kościele Piotra i Pawła doświadczenia Foucaulta, które jest jednym z dowodów na ruch obrotowy Ziemi oraz zwiedzenie Muzeum Instytutu Nauk Geologicznych PAN i poznanie budowy geologicznej okolic Krakowa. Kolejne zajęcia online odbywać będą się w szkole z wykorzystaniem platformy edukacyjnej od października 2018 do maja 2019.

Zobacz zdjęcia

TEMATYKA ZAJĘĆ ONLINE

1. Czym jest czas geologiczny
2. Geologiczny kalendarz, czyli tabela stratygraficzna
3. Wybrane ekosystemy od prekambru po neogen
4. Czemu zawdzięczamy istnienie skamieniałości roślin i zwierząt
5. Magma – narodziny
6. Ewolucja chemizmu magmy
7. Skała magmowa zdradza swoje pochodzenie
8. Minerały skał magmowych
9. Minerały, kryształy, elementy symetrii w kryształach. Rozpoznajemy układy krystalograficzne
10. Formy wykształcenia kryształów. Nazywamy postacie krystalograficzne minerałów z różnych układów krystalograficznych
11. Wędrówka kontynentów według Alfreda Wegenera, czyli zarys tektoniki Ziemi
12. „Surfing skał”, czyli co trzeba wiedzieć o osuwiskach
13. Opis środowiska sprzed milionów lat na przykładzie morfologii koralowców
14. Jak tworzyła się skała osadowa? Zastosowanie skamieniałości do odtwarzania paleośrodowiska
15. Skały osadowe – różnice, cechy, struktury wewnętrzne
16. Środowiska depozycji osadów – czyli, gdzie powstaje dana skała
17. Procesy erozyjne i wietrzeniowe – czyli co kształtuje rzeźbę terenu
18. Zjawiska i formy krasowe
19. Jak powstają góry? – czyli zarys tektoniki fałdowej i uskokowej na podstawie trójwymiarowych modeli, część 1 – Fałdy
20. Jak powstają góry? – czyli zarys tektoniki fałdowej i uskokowej na podstawie trójwymiarowych modeli, część 2 – Uskoki
21. Czas zatrzymany w skałach – ustalanie kolejności wydarzeń geologicznych
22. Mapa geologiczna – rysunek „skórki Ziemi”
23. Budowa geologiczna wgłębna – co mamy pod stopami?
24. Mapa geologiczna a budowa geologiczna – „myślę więc jestem”
25. Czy mapy kłamią?
26. Interpretacja danych obrazowych
27. O turystyce jako zjawisku i jej mocy oddziaływania
28. Ciekawiej, ładniej, więcej! Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności regionów na rynku turystycznym
29. Spotkanie czy zderzenie? O przemianach przestrzeni geograficznej pod wpływem turystyki
30. Czy współczesna turystyka to smok zjadający własny ogon? O problemach rozwoju turystyki