Konkurs fotograficzny “Drogami Tischnera”

“Mój krajobraz fundamentalny bierze się z gór i trochę z szumu Dunajca. […]
Natomiast horyzont religijny z tych drewnianych kościółków, wśród których wyrastałem – z kościółka w Jurgowie, z kościółka w Łopusznej.”.

(MPP 8)

REGULAMIN
Konkursu fotograficznego “Drogami Tischnera”

§ 1. KONKURS

 
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego “Drogami Tischnera”, zwanego dalej Konkursem, jest II Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju,  ul. Kościuszki 9, www.lo2rabka.edu.pl, tel. + 48 18 26 77 029, e-mail: lo2r@wp.pl
2. Celem konkursu jest zebranie zdjęć upamiętniających miejsca związane z osobą ks. prof. Józefa Tischnera.
3. Zdjęcia nadesłane na konkurs powinny przedstawiać krajobrazy, miejsca, obiekty znajdujące się na obszarze Gorców, Kotliny Orawsko-Nowotarskiej  powiązane z osobą ks. prof. Józefa Tischnera.
4. Fotografie nadesłane na Konkurs zostaną umieszczone przez Organizatora na wystawie pokonkursowej w kwietniu 2008 roku lub w terminie późniejszym.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć przeznaczonych do umieszczenia na wystawie pokonkursowej, a także odwołania wystawy pokonkursowej bez podania przyczyn.
6.  Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania  fotografii na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Organizator zapewnia, że w każdym przypadku wykorzystania fotografii zostaną one oznaczone imieniem i nazwiskiem autora, chyba że uczestnik dokonując zgłoszenia fotografii, zastrzeże na piśmie swoją anonimowość.
 

§ 2. ZGŁASZANIE FOTOGRAFII

 
1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 fotografii o formacie nie mniejszym niż 21*30 cm, przy czym każda ze zgłoszonych fotografii będzie rozpatrywana osobno.
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie fotografie, których uczestnik jest autorem i do których posiada nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe.
4. Fotografie należy dostarczyć w formie odbitek fotograficznych lub w wersji elektronicznej na płycie CD.
5. Na odwrocie każdej z odbitek należy umieścić następujące dane:

1) tytuł fotografii,
2) imię i nazwisko uczestnika zgłaszającego fotografię,
3) dokładny adres uczestnika do korespondencji,
4) telefon kontaktowy oraz ewentualnie adres mailowy.

6. Na płycie CD należy umieścić plik w formacie tekstowym zawierający informacje, o których mowa w pkt. 5.
7. Fotografie na konkurs wraz z danymi, o których mowa w pkt. 5, należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem przesyłki, na adres:
 
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Kościuszki 9, 34 – 741 Rabka-Zdrój
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny “Drogami Tischnera”
 
8. Termin dostarczania fotografii upływa 18 kwietnia 2008 roku.
 

§3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 
1. Oceny fotografii nadesłanych na konkursu dokona Jury konkursowe powołane przez Organizatora.
2. Fotografie nagrodzone zostaną odpowiednio wyeksponowane i opatrzone stosownym oznaczeniem na wystawie pokonkursowej.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 21 kwietnia 2008 r.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.