Organy szkoły

Rozdział IV
Organy szkoły

 

§ 20

1. Organami szkoły są:

1)    dyrektor szkoły
2)    rada pedagogiczna
3)    rada rodziców
4)    samorząd uczniowski

2. Wyżej wymienione organy szkoły z wyjątkiem Dyrektora, uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Każdy z organów wymienionych w ust.1 ma zapewnioną możliwość swobodnego działania   i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i niniejszym Statutem.

4. Posiedzenia plenarne organów Szkoły są protokołowane w księdze protokołów.
 

Dyrektor szkoły

 

§ 21

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

3. Dyrektor szkoły:

1)    kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2)    sprawuje nadzór pedagogiczny,
3)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
6)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
7)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
8)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,
9)    stwarza warunki do działania w szkole lub placówce : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich

 

§ 22

Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

§ 23

Do zadań Dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:

1)    Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
2)    Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.
3)    Sporządzanie na każdy rok szkolny, planu nadzoru pedagogicznego i przedstawienie go radzie pedagogicznej i radzie rodziców.
4)    Ustalenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
5)    Przedkładanie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały – projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
6)    Przedkładanie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
7)    Dyrektor szkoły przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej           i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego ze szczególnym  uwzględnieniem zakresu wykonania planu, wniosków z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uzczniów, ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami.
8)    Opracowanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, oraz przedstawienie do zaopiniowania radzie pedagogicznej.
9)    Wstrzymywanie wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
10)    Współpraca z samorządem uczniowskim.
11)    Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych oddziałów oraz skreślania z listy uczniów na postawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
12)    Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym.
13)    Organizowanie warunków do prawnej realizacji Konwencji Praw Dziecka.
14)    Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieka nad nauczycielami zaczynającymi prace w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach.
15)    Załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły.
16)    Określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków.
17)    Współdziałanie z zakładowymi związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności ustalenie:
a)    regulaminów pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
b)    planu urlopów pracowników szkoły, z wyjątkiem nauczycieli, dla których wymiar i termin urlopu określa Karta Nauczyciela,
c)    administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,
d)    zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
18)    Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły.
19)    Sprawowanie kontroli nad działalnością administracyjno-gospodarcza szkoły.
20)    Organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny.
21)    Organizowanie i kontrolowanie sekretariatu szkoły.
22)    Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych.
23)    Organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych.
24)    Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

 

§ 24

Dyrektor szkoły w wykonywaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczna, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami szkoły.

§ 25

W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępstwo za niego sprawuje wicedyrektor.

 
Rada Pedagogiczna

 

§ 26

W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 27

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 28

Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 29

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)    Zatwierdzenie planów i programów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem szkoły.
2)    Ustalenie, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady rodziców odpowiedniego szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
3)    Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
4)    Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
5)    Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6)    Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.
7)    Przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian i uchwalenie go.
8)    Wybieranie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora szkoły.

 

§ 30

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2)    Projekt planu finansowego szkoły.
3)    Wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
4)    Propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 31

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 32

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

§ 33

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny.
3. Treści poruszane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a mogące naruszyć dobro osobiste jakichkolwiek osób, stanowią tajemnice służbową obowiązujące wszystkich uczestników Rady.

§ 34

Rada Pedagogiczna ustala i zatwierdza regulamin swojej działalności. Posiedzenia Rady Pedagogicznej  są protokołowane w “Księdze protokołów”.

Rada Rodziców

 

§ 35

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, celem doskonalenia statutowej działalności szkoły, szczególnie na rzecz jej funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

2. W skład Rad Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad oddziałowych /rad klasowych/, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału /klasy/.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
2)  wybiera przewodniczącego Rady Rodziców, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika,
3) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i szkoły.

 

§ 36

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

§ 37

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4)    opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów, o którym mowa w ust. 1  lit. a programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

§ 38

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

§ 39

Rada Rodziców inspiruje i organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania zadań szkoły, a w szczególności:

1)    Może wytypować rodziców do uczestnictwa w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego.
2)    Ma prawo do zaznajamiania się z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi, do znajomości zasad oceniania i promowania uczniów.
3)    Ma prawo występowania do wszystkich organów szkoły z wnioskami dotyczącymi spraw szkoły.
4)    Ma prawo do przekazywania opinii na temat szkoły do organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór pedagogiczny.
5)    Na wniosek Dyrektora szkoły Rada Rodziców może wydać opinie na temat pracy nauczyciela.
6)    Opiniuje szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb jej ustalenia.

 

Samorząd Uczniowski

 

§ 40

W szkole działa Samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

§ 41

Zasady wybierania oraz działania Samorządu  określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów.

§ 42

Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły

§ 43

Samorząd Uczniowski może przedstawiać organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:

1)    Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2)    Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3)    Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
4)    Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
5)    Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.
6)    Prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu.
7)    Rozpatrywanie wszelkich spraw dotyczących społeczności uczniowskiej a wynikających z uprawnień lub na prośbę zainteresowanych stron.

 

§ 44

Samorząd uczniowski udziela pisemnej opinii na temat skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły.
 

Zasady współdziałania organów szkoły

 

§ 45

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji i uchwał  w granicach swoich kompetencji określonych prawem.
2. Uchwały poszczególnych organów są jawne z zastrzeżeniem rozdziału III § 13 niniejszego Statutu.
3. Dyrektor szkoły jest koordynatorem współdziałania organów szkoły.
4. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych działaniach lub decyzjach organizuje Dyrektor szkoły.
5. Na wniosek przewodniczących organów szkoły lub z inicjatywy własnej dyrektor szkoły  w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku organizuje spotkanie przedstawicieli wszystkich organów szkoły celem omówienia sposobu współdziałania oraz wymiany informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

Rozwiązywanie sporów między organami

 

§ 46

1. Sporne sprawy pomiędzy organami szkoły rozwiązywane są polubownie w drodze negocjacji opartych na współpracy lub z udziałem mediatora.
2. Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły.
3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy organami szkoły, w których jedną ze stron nie jest dyrektor szkoły, spór rozstrzyga dyrektor szkoły przy współudziale zainteresowanych stron.
4. Przedmiotem sporu między organami mogą być kompetencje tych organów.
5. Przy rozstrzyganiu sporu należy się kierować dobrem uczniów i szkoły oraz zasadami praworządności.
6. Strony mają prawo odwołać się od podjętej decyzji do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni.
7. W przypadku sporu, w którym jedną ze stron jest dyrektor szkoły i nie osiągnięto porozumienia na drodze negocjacji lub z udziałem mediatora, spór rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

Stowarzyszenia i inne organizacje

 

§ 47

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii politycznych i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Podjęcie działalności w szkole  przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli

 

§ 48

Dyrektor szkoły na bieżąco informuje rodziców o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów.

§ 49

Dyrektor szkoły, nauczyciele i wszyscy kompetentni pracownicy szkoły stwarzają rodzicom możliwości rzetelnej, pełnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia dzieci.

§ 50

Dyrektor szkoły organizuje na bieżąco, przynajmniej raz na okres, stałe spotkania z rodzicami, zapoznając ich z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi, zaś wychowawcy klas spotykają się z rodzicami uczniów bądź w razie potrzeby.

§ 51

Rodzice mają prawo do:

1)    Zwrócenia się do organów szkoły, nauczycieli, pracowników szkoły o organizacje spotkania w określonym czasie i wskazanym celu.
2)    Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole.
3)    Uzyskania informacji, na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji końcoworocznej z zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o przewidywanej niedostatecznej ocenie z przedmiotu (przedmiotów) dziecka.

 

§ 52

Rodzice, organy szkoły i nauczyciele współorganizują i współuczestniczą we wszystkich formach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w szkole oraz mają prawo inicjowania takich działań.

 

powrót>>