SKS

      

     Od 2020 roku uczniowie naszej szkoły biorą udział rządowym Programie Szkolny Klub Sportowy.
Koordynatorem programu jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy.

Zajęcia w naszej szkole prowadzone w ramach Programu prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego mgr Agnieszkę Waśko dwa razy w tygodniu:

środa 15:00 – 16:00
piątek 15:00-16:00.

IDEA PROGRAMU

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

CELE  PROGRAMU:

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.
7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.